Danh sách hồ sơ CHA ưu tiên có sẵn
Số lượng: 155
Mã số Tên Diện tích (m2) Điểm Ưu tiên Tình trạng Phiên bản TS Huyện Thôn
HAZ-409-600476 CHA 0476
Xem: 10
85.558 86 Cao Có sẵn Method V4 Hải Lăng TT Hải Lăng Khóm 7
HAZ-409-600556 CHA 0556
Xem: 0
584.673 81 Cao Có sẵn Method V4 Triệu Phong Triệu Ái Tân Kiên
HAZ-409-600792 CHA 0792
Xem: 0
887.883 81 Cao Có sẵn Method V5 Hải Lăng Hải Chánh Nam Chánh
HAZ-409-601030 CHA 1030
Xem: 2
880.916 79 Cao Có sẵn Method V5 Gio Linh Gio Hải Thôn 6
HAZ-409-600820 CHA 0820
Xem: 0
767.015 79 Cao Có sẵn Method V1 Hải Lăng Hải Trường Mỵ Trường
HAZ-409-600872 CHA 0872
Xem: 0
1.141.656 79 Cao Có sẵn Method V1 Hải Lăng Hải Quế Đơn Quế
HAZ-409-600871 CHA 0871
Xem: 0
1.064.934 79 Cao Có sẵn Method V5 Hải Lăng Hải Phong Câu Hà
HAZ-409-600869 CHA 0869
Xem: 1
609.677 79 Cao Có sẵn Method V5 Hải Lăng Hải Hưng Thi Ông
HAZ-409-600867 CHA 0867
Xem: 0
432.862 79 Cao Có sẵn Method V5 Hải Lăng Hải Quế Đơn Quế
HAZ-409-600866 CHA 0866
Xem: 2
316.176 79 Cao Có sẵn Method V5 Hải Lăng Hải Định Thiện Đông
Tổng diện tích: 76.992.310 m2