Danh sách hồ sơ CHA ưu tiên có sẵn
Số lượng: 85
Mã số Tên Diện tích (m2) Điểm Ưu tiên Tình trạng Phiên bản TS Huyện Thôn
HAZ-409-600476 CHA 0476
Xem: 11
85.558 86 Cao Có sẵn Method V4 Hải Lăng TT Hải Lăng Khóm 7
HAZ-409-600792 CHA 0792
Xem: 0
887.883 81 Cao Có sẵn Method V5 Hải Lăng Hải Chánh Nam Chánh
HAZ-409-600425 CHA 0425
Xem: 0
55.000 81 Cao Có sẵn Method V3 Hải Lăng Hải Chánh Tây Chánh
HAZ-409-600631 CHA 631
Xem: 0
289.617 79 Cao Có sẵn Method V4 Vĩnh Linh Vĩnh Chấp Chấp Nam
HAZ-409-601030 CHA 1030
Xem: 2
880.916 79 Cao Có sẵn Method V5 Gio Linh Gio Hải Thôn 6
HAZ-409-600820 CHA 0820
Xem: 0
767.015 79 Cao Có sẵn Method V1 Hải Lăng Hải Trường Mỵ Trường
HAZ-409-600872 CHA 0872
Xem: 0
1.141.656 79 Cao Có sẵn Method V1 Hải Lăng Hải Quế Đơn Quế
HAZ-409-600871 CHA 0871
Xem: 0
1.064.934 79 Cao Có sẵn Method V5 Hải Lăng Hải Phong Câu Hà
HAZ-409-600869 CHA 0869
Xem: 1
609.677 79 Cao Có sẵn Method V5 Hải Lăng Hải Hưng Thi Ông
HAZ-409-600867 CHA 0867
Xem: 0
432.862 79 Cao Có sẵn Method V5 Hải Lăng Hải Quế Đơn Quế
Tổng diện tích: 54.093.308 m2