Danh sách hồ sơ CHA ưu tiên có sẵn
Số lượng: 441
Mã số Tên Diện tích (m2) Điểm Ưu tiên Tình trạng Phiên bản TS Huyện Thôn
HAZ-409-600476 CHA 0476
Xem: 9
85.558 86 Cao Có sẵn Method V4 Hải Lăng TT Hải Lăng Khóm 7
HAZ-409-600820 CHA 0820
Xem: 0
767.015 79 Cao Có sẵn Method V1 Hải Lăng Hải Trường Mỵ Trường
HAZ-409-600821 CHA 0821
Xem: 1
1.203.914 79 Cao Có sẵn Method V5 Hải Lăng Hải Trường Mỵ Trường
HAZ-409-600822 CHA 0822
Xem: 0
273.586 79 Cao Có sẵn Method V5 Hải Lăng Hải Trường Mỵ Trường
HAZ-409-600871 CHA 0871
Xem: 0
1.064.934 79 Cao Có sẵn Method V5 Hải Lăng Hải Phong Câu Hà
HAZ-409-600869 CHA 0869
Xem: 1
609.677 79 Cao Có sẵn Method V5 Hải Lăng Hải Hưng Thi Ông
HAZ-409-600867 CHA 0867
Xem: 0
432.862 79 Cao Có sẵn Method V5 Hải Lăng Hải Quế Đơn Quế
HAZ-409-600866 CHA 0866
Xem: 2
316.176 79 Cao Có sẵn Method V5 Hải Lăng Hải Định Thiện Đông
HAZ-409-600865 CHA 0865
Xem: 0
824.397 79 Cao Có sẵn Method V5 Hải Lăng Hải Quế Đơn Quế
HAZ-409-600475 CHA 0475
Xem: 0
165.681 76 Cao Có sẵn Method V4 Hải Lăng Hải Chánh Nam Chánh
Tổng diện tích: 297.577.805 m2