Danh sách hồ sơ CHA ưu tiên có sẵn
Số lượng: 58
Mã số Tên Diện tích (m2) Điểm Ưu tiên Tình trạng Phiên bản TS Huyện Thôn
HAZ-409-601157 CHA 1157
Xem: 1
400.280 79 Cao Có sẵn Method V5 Hướng Hóa Hướng Lộc Ku Ta Ka
HAZ-409-601031 CHA 1031
Xem: 1
620.279 79 Cao Có sẵn Method V5 Gio Linh Gio Hải Thôn 6
HAZ-409-600972 CHA 0972
Xem: 0
743.401 79 Cao Có sẵn Method V5 Triệu Phong Triệu Độ Tân Liêm
HAZ-409-600423 CHA 0423
Xem: 0
37.500 79 Cao Có sẵn Method V3 Hải Lăng Hải Thượng Đại An Khê
HAZ-409-601011 CHA 1011
Xem: 0
515.690 79 Cao Có sẵn Method V5 Hải Lăng Hải Định Thiện Tây
HAZ-409-601012 CHA 1012
Xem: 0
183.517 79 Cao Có sẵn Method V5 Hải Lăng Thị trấn Diên Sanh Thôn 4
HAZ-409-600949 CHA 0949
Xem: 0
451.070 79 Cao Có sẵn Method V5 Gio Linh Hải Thái Hải Hòa
HAZ-409-600950 CHA 0950
Xem: 0
1.008.450 79 Cao Có sẵn Method V1 Gio Linh Hải Thái Hải Hòa
HAZ-409-600951 CHA 0951
Xem: 0
549.495 79 Cao Có sẵn Method V5 Gio Linh Hải Thái Hải Hòa
HAZ-409-600957 CHA 0957
Xem: 0
1.010.021 79 Cao Có sẵn Method V5 Gio Linh Linh Hải Xuân Thượng
Tổng diện tích: 35.685.379 m2