Danh sách hồ sơ CHA ưu tiên có sẵn
Số lượng: 114
Mã số Tên Diện tích (m2) Điểm Ưu tiên Tình trạng Phiên bản TS Huyện Thôn
HAZ-409-600476 CHA 0476
Xem: 11
85.558 86 Cao Có sẵn Method V4 Hải Lăng TT Hải Lăng Khóm 7
HAZ-409-600425 CHA 0425
Xem: 0
55.000 81 Cao Có sẵn Method V3 Hải Lăng Hải Chánh Tây Chánh
HAZ-409-600631 CHA 631
Xem: 0
289.617 79 Cao Có sẵn Method V4 Vĩnh Linh Vĩnh Chấp Chấp Nam
HAZ-409-600974 CHA 974
Xem: 0
719.855 79 Cao Có sẵn Method V5 Gio Linh Gio Sơn Đại Đồng Nhất
HAZ-409-601044 CHA 1044
Xem: 1
291.721 79 Cao Có sẵn Method V5 Gio Linh Trung Giang Nam Sơn
HAZ-409-601046 CHA 1046
Xem: 0
1.048.032 79 Cao Có sẵn Method V5 Gio Linh Trung Giang Thủy Bạn
HAZ-409-601116 CHA 1116
Xem: 0
518.107 79 Cao Có sẵn Method V5 Hướng Hóa Húc Ván Ri
HAZ-409-601030 CHA 1030
Xem: 2
880.916 79 Cao Có sẵn Method V5 Gio Linh Gio Hải Thôn 6
HAZ-409-601164 CHA 1164
Xem: 0
426.279 79 Cao Có sẵn Method V5 Dakrong Hướng Hiệp Khe Hà
HAZ-409-600820 CHA 0820
Xem: 0
767.015 79 Cao Có sẵn Method V1 Hải Lăng Hải Trường Mỵ Trường
Tổng diện tích: 67.042.571 m2